česky

Výzvy PO 2007-2013

Výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007 - 2013

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre Operačný program cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-13 vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok. Termín uzávierky prijímania žiadostí je 21. november 2014 do 12:00 hod.
20. 10. 2014

Výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok č. OPSRCR/2013/05

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre Operačný program cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-13 vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok. Termín uzávierky prijímania žiadostí je 31. október 2013 do 12:00 hod.
16. 9. 2013

Výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok č. OPSRCR/2012/04

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre Operačný program cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-13 vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok. Termín uzávierky prijímania žiadostí je 8. február 2013 do 14:00 hod.
7. 12. 2012

Výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok č. OPSRCS/2011/03

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre Operačný program cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-13 vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok. Termín uzávierky prijímania žiadostí je 31. októbra 2011 do 14:00 hod.
1. 7. 2011

Fond mikroprojektov - výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok

Region Bílé Karpaty v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom vyhlasujú výzvu na predkladanie žiadostí o FP (mikroprojektov) v rámci oblasti podpory 1.6. Fond mikroprojektov.
5. 2. 2010

Výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok č. OPSRCR/2009/02

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja ako riadiaci orgán pre Operačný program cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-13 vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok. Termím uzávierky prijímania žiadostí je 5. februára 2010 do 14:00 hod.
5. 11. 2009

Platnosť výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok č . OPSRCR/2008/01 je ukončená

Z dôvodu nevyhnutnej aktualizácie programovej dokumentácie a systému hodnotenia žiadostí o poskytnutie FP, bola ukončená platnosť výzvy č.OPSRCR/2008/01, ktorá bola zverejnená od 14.4.2008. Riadiaci orgán ukončil platnosť tejto výzvy ku dňu 4.11.2009. Výzva bola pozastavená od 1.10.2008 a prijímanie projektov od tohto termínu neprebiehalo.
4. 11. 2009

Fond mikroprojektov - výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok

Region Bílé Karpaty v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom vyhlasujú výzvu na predkladanie žiadostí o FP (mikroprojektov) v rámci oblasti podpory 1.6. Fond mikroprojektov.
5. 8. 2009

Výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok je pozastavená

Oznamuje, že vzhľadom k prebiehajúcej aktualizácií programových dokumentov je prijímanie žiadostí o FP v Programe cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 dočasne pozastavené. Spustenie 3. kola prijímania projektov bude zverejnené v časti "Aktuality" na našej webovej stránke.
1. 10. 2008

Výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 – 2013

POZOR: Prijímanie projektov je dočasne pozastavené. Termín spustenia 3. kola prijímania projektov bude zverejnený na webovej stránke.
14. 4. 2008

Publicita PCS SR-ČR

Informácie platobnej jednotky

Regionálne kontakty