česky

Fond mikroprojektov

Fond mikroprojektov bol vytvorený v rámci OPCS SR-ČR 2007-2013 s cieľom podporiť miestne cezhraničné aktivity menšieho rozsahu s celkovým rozpočtom nepresahujúcim 20 000 EUR. Hlavné ciele sú najmä cezhraničná integrácia a posilnenie dlhodobých foriem spolupráce a takisto vytváranie a posilňovanie kontaktov a trvalá cezhraničná spolupráca obyvateľov, regiónov a regionálnych štruktúr.

Medzi hlavné aktivity mikroprojektov patria:
 
Kultúrne výmeny: Kultúrne a spoločenské výmeny medzi miestnymi skupinami na oboch stranách prihraničného regiónu, napr. medzi mládežou, umelecké a športové činnosti, folklórne slávnosti a podobné akcie s dôrazom na rozvoj tradícií, dlhodobej spolupráce a zamestnanosti, podporovaných hlavne vo fáze ich vzniku.
 

Miestna demokracia: Akcie, ktoré pomáhajú pri vytváraní a prehlbovaní zručností organizačných štruktúr v rámci miestnej a regionálnej verejnej správy a ostatných zložiek demokratickej spoločnosti  (mimovládne inštitúcie a organizácie – tzv. NGO).

Ľudské zdroje: Projekty vzťahujúce sa k rozvoju ľudských zdrojov a vzdelávania, ktoré môžu osloviť široké spektrum účastníkov a ktoré povzbudzujú spoluprácu v oblasti odborného výcviku, opatrenia zamerané na propagáciu cezhraničných pracovných možností, projekty zjednocujúce školenia, vzdelávanie, vývoj, zavádzanie technológií na oboch stranách hranice vrátane twinningových projektov medzi takýmito centrami, podpora spoločného povedomia vo vzťahu k vznikajúcim aktivitám (napr. história regiónu alebo rozvojové otázky),

Plánovacie a rozvojové štúdie: patria sem analýzy prihraničného územia, príprava smerníc pre spoločné plánovanie a správu území vrátane cezhraničných oblastí ako integrovaných geografických celkov, propagácia viacúčelových zámerov využitia krajiny. Taktiež môžu byť podporené projekty, ktoré vytvárajú predpoklady pre spoločné plánovanie v prihraničnom regióne, pre vypracovanie spoločných výskumných programov, pre vypracovanie spoločných stratégií regionálneho rozvoja prihraničného regiónu s cieľom spoločne definovať rozvojové priority.

Hospodársky rozvoj: Podpora malých projektov zameraných na zvýšenie hospodárskej základne prihraničného regiónu, plánovanie cezhraničných priemyselných zón, marketingových iniciatív, trhov, výstav a propagačných akcií, propagácia hospodárskej spolupráce, rozvoja podnikania, finančná spolupráca; vytvorenie cezhraničných spoločných štruktúr a partnerstiev medzi podpornými organizáciami ako sú hospodárske komory, podnikovo zamerané vývojové/ technologické/ rozvojové centrá; prenos manažérskych zručností.

Životné prostredie: Projekty zamerané na špecifické problémy životného prostredia v regióne, ako napr. vypracovanie štúdií, vyhodnocovanie problémov, ekologické školenia a akcie zamerané na zvyšovanie verejného ekologického povedomia.

Cestovný ruch: patrí sem podpora aktivít zameraných na rozvoj cestovného ruchu vypracovanie štúdií, plánovanie, opatrenia zamerané na posilnenie inštitúcií, rozvoj kvalitného a prírodu nepoškodzujúceho turizmu (vrátane agro-turizmu), návrh a zavedenie nových turistických produktov vytvárajúcich trvalé pracovné miesta, špecifické školenia malých a stredných podnikateľov a súvisiace programy pre rozvoj ľudských zdrojov.

Komunikácia: Rozvoj alebo vytvorenie prostriedkov a zdrojov na zlepšenie toku informácií a spojení medzi prihraničnými regiónmi.

Publicita PCS SR-ČR

Informácie platobnej jednotky

Regionálne kontakty