česky

Programová dokumentácia

Programovú dokumentáciu Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007-2013 tvoria základné dokumenty, s ktorými by mal byť oboznámený každý záujemca o čerpanie prostriedkov z nášho Programu. Základným dokumentom je Operačný program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007-2013.
Priority tohto dokumentu smerujú k vytvoreniu spoločných vízií rozvoja vo vybraných oblastiach, ktoré budú využívať potenciál a možnosti cezhraničného regiónu pri spoločnom riešení hlavných problémov. Prostredníctvom spoločných projektov a aktivít v prihraničnom regióne sa zabezpečuje aj jedna zo základných tendencií EÚ a to integrácia a kohézia v medzinárodných súvislostiach. Operačný program bol Európskou komisiou schválený dňa 21.12.2007.

Operačný program cezhraničnej spolupráce
     Slovenská republika - Česká republika 2007-2013

 

Ďalšie dôležité programové dokumenty nájdete v samostatnom prehľadnom menu vľavo.

Publicita PCS SR-ČR

Informácie platobnej jednotky

Regionálne kontakty